Een korte terugblik door PA3ALG

Het jaar 1975

Electron 1975De VERON bestaat 30 jaar; haar verenigingsstation heet nog PAøAA, zoals ook alle A-, B- en C-gemachtigden als PA-nuller door het leven gaan; het Dutch QSL-Bureau is een eenmansaangelegenheid via postbus 400 Rotterdam en Electron verschijnt nog in de afmetingen 165 x 240 mm en wordt gedrukt op een soort veredeld krantenpapier.
De periode waarin we voor het lidmaatschap ƒ 35,- neertellen en we vol ontzag kijken naar een steeds maar groeiende reeks fabrieksapparaten, zoals TS-520, FT-101 en MULTI-2000.
Het is ook een roerige periode waarin, naar aanleiding van de toenmalige 27 MHz-problematiek, “adspirantmachtingen” een heet hangijzer zijn en het niet altijd even duidelijk is, of het behartigen van amateurbelangen òf het bedrijven van verenigingspolitiek voorop staat.

Al langer leefde bij een aantal in Amstelveen en omgeving wonende leden van afdeling Amsterdam de gedachte om tot een afdeling Amstelveen e.o. te komen. Als initiatiefnemers staan te boek: J. Kroon – PAøIF, W. Hogerhuis – PAøPSO, C. Vermeulen – PAøCWA, K. Spaargaren – PAøKSB, F. Sikkes – PAøSKS, J. Mul – PAøNLC, W. Trik – PAøTCW, R. Ivens – NL290, J. de Vries – PAøGE en B. Emons (thans PB2BN).
Het ingediende voorstel tot oprichting van de afdeling werd op 26 april 1975 door de Verenigingsraad van de VERON goedgekeurd. En daarmee raakte afdeling Amsterdam niet alleen 60 leden kwijt, maar ook haar secretaris PAøLGJ.
Als afdelingsnummer wordt Aø2 toegekend, tot de opheffing in 1948 de aanduiding voor afdeling Alphen a/d Rijn.

QSL-problematiek

Een probleem voor de nieuwbakken afdeling vormen de QSL-kaarten.
De aangewezen QSL-manager moet die nog steeds uit Amsterdam betrekken en een verzoek om deze direct naar Amstelveen te sturen kan door de dan 71-jarige PAøUB niet worden gehonoreerd. Hij besteedt al ± 8 uur per dag aan QSL-werk en dit gedurende 7 dagen per week.
Bijkomend probleem is dat sommige amateurs lid zijn van de ene afdeling en bij een andere moeten zijn voor hun QSL-aangelegenheden. De onduidelijke indeling van de randgemeenten is hier mede debet aan.
Met de introductie van QSL-regio’s en de overgang van het DQB naar Arnhem verloopt een en ander soepeler, al dreigen bij de oprichting van afdeling Woerden de plaatsen Mijdrecht en Wilnis door hen geannexeerd te worden.
Over welke plaatsen nu wel of niet tot A02 behoren, wordt zes jaar later nog steeds gebakkeleid.

Plaats van samenkomst

Drie jaar lang worden de bijeenkomsten gehouden in het KLM S&O-gebouw, waarna ’t Trefcentrum aan de Lindenlaan de plaats van samenkomst wordt met een enkel uitstapje naar het tegenoverliggende MOC-gebouw.
Tijdens de vakantiemaanden komen de thuisblijvers gedurende vele jaren voor onderling QSO bijeen in de Tripple Inn aan de Rembrandtweg, tot dit onder slopershamers ten onder gaat.
Wanneer medio 1993 het bestuur van de Stichting ’t Trefcentrum op minder sympathieke wijze kenbaar maakt geen zaalruimte meer aan de vereniging te verhuren, wordt Wijkcentrum Alleman gedurende 12 opeenvolgende jaren de “thuisbasis”.
Van april 2005 tot aan de zomer van 2011 vindt de vereniging een gastvrij onderkomen bij ACPA met twee bijeenkomsten per maand. Een reguliere avond en een knutselavond met “operationele” faciliteiten.

Amstelstraler 24-1Amstelstraler

Kritische geluiden en protesten als het bestuur voorstelt om een “kwartaalboekje” uit te geven. Na stemming wordt besloten om het voor één jaar te proberen en daarna opnieuw ter discussie te stellen.
AMSTELSTRALER moet vanaf het begin een succes zijn geweest, want over “verdere discussies” vinden wij niets terug en zagen we in 2004 de 25e jaargang, toepasselijk geopend met een 40 pagina’s tellend jubileumnummer.
Velen hebben zich ingezet, bestuursleden en redactieleden, om gedurende die tijd vier afleveringen per jaar bij de leden in de bus te krijgen. En al heel vroeg speelden vrijwilligers voor postbode teneinde de portokosten te beperken.

Activiteiten

Geen gebrek aan activiteiten bij A02.
Vossenjachten; Radio Opdrachten Ritten (ROR); JOTA-participatie; velddagen; excursies; deelname aan verenigingsmarkten; succesvolle theoriecursussen onder leiding van PA3EOT; door PA7ZEE geïnitieerde cursussen op scholen en opleidingen voor de N-vergunning; morsecursus onder de bezielende leiding van PAøIF, PAøSKS, PAøLIZ en PAøWSD; PACC-contesten; open dagen, zoals bij het 10- en 25-jarig bestaan van de afdeling; medewerking aan de “Dag voor de Amateur” in RAI en Flevohof, alwaar de afdeling belast werd met de verzorging van de verloting; workshops; enz.

750 Jahre BerlinDat het niet altijd mee zit blijkt in 1987 wanneer “Ortsverband Tempelhof” in het kader van het 750-jarig bestaan van de stad Berlijn contact zoekt. Men streeft naar een “Funkbrücke” tussen Berlijn en de zusterstad Amstelveen om op zaterdag 6 juni te 15.00 uur, de burgemeesters van beide steden met elkaar in verbinding te brengen.
Dit tijdstip valt samen met de velddag van dat jaar en de afdeling antwoordt dat zij “unter dem funkelnagelneuen Rufzeigen PI4ASV” QRV zal zijn.
Edoch, de burgervader van Amstelveen wil het festijn van nabij meemaken en vertoeft die dagen in Berlijn.
De woordvoerder op het gemeentehuis, genegen om zelf te komen, krijgt te horen dat hij welkom is, maar dat hij niet als vervanger van de burgemeester achter de microfoon gezet zal worden.

Tien jaar later, wanneer de velddagen nu eens niet in Groengebied Amstelland worden gehouden maar in Rijssenhout, vernielt een windhoos de schildersstelling waarop de parabool van het EME-station PAøJCA, een partytent, pylonenmasten en antennes (inclusief een 3-elements HF-beam). Desondanks draait men verder, zij het met geïmproviseerde, eenvoudige antennes.

“Kartrekkers”

PA0KSB in zijn shackMet de jaren zien we bestuursleden komen en gaan. De een blijft wat langer dan de ander, maar zonder uitzondering geven allen het beste voor VERON Afdeling Amstelveen.
Wie in het archief snuffelt ontdekt al snel hoeveel werk door hen achter de schermen is verricht, want de afdeling maakt nu eenmaal deel uit van een landelijke organisatie en de werkzaamheden blijven niet beperkt tot het huren van een zaaltje en het benaderen van sprekers.

Als een der eersten maakt A02 zich sterk voor afschaffing van morse als exameneis, waarbij de expertise en inzichten van wijlen Klaas PAøKSB van grote waarde zijn. Ondanks de steun van enkele afdelingen, wordt een ingediend voorstel welke een eerste aanzet in die richting moet geven door de Algemene Verenigingsraad afgewezen.
Jammer dat Klaas niet mee mocht maken dat het er uiteindelijk toch van gekomen is.
Een uitgebreid overzicht van de bestuurssamenstelling van onze afdeling door de jaren heen treft u aan onder “Bestuur”

De toekomst

DRM mixer printjeZwartkijkers beweren dat “ham radio” een aflopende zaak is, mede door de opkomst van de PC, Internet, nieuwe digitale technieken en “fabrieksdozen” met een toenemend aantal toeters en bellen in een steeds kleinere behuizing waar niet aan te sleutelen valt. Zij vinden dat door de verregaande miniaturisering van componenten het experimentele karakter, de zelfbouw, zo wie zo ten dode is opgeschreven.
Ik deel die mening niet. Juist door de grote verscheidenheid aan beschikbare moderne componenten, in combinatie met de enorme hoeveelheid informatie die ons via Internet ter beschikking staat, is de tijd voor zelfbouw nu gunstiger dan wanneer ook in het verleden van amateur-radio. En ondanks een verminderde interesse voor het verenigingsleven, ook ons ledental daalde in de loop der jaren van 138 naar ca. 100, zie ik de toekomst van het radioamateurisme en van VERON Afdeling Amstelveen met vertrouwen tegemoet.